لیست سگ های نژاد مخلوط بریتنی

سمت چپ جلو و یک برگل Brittany Beagle با رنگ قهوه ای مایل به قرمز که در یک زمینه نشسته است و به سمت چپ نگاه می کند.

Ison the Brittany Beagle در 3 سالگی

  • Brittany x Beagle mix = بریتنی بیگل
  • Brittany x Border Collie x mix = کول حاشیه بریت
  • مخلوط بریتنی x Braque du Bourbonnais = بریتنی بوربن
  • مخلوط بریتنی x Labrador Retriever = لابی
  • Brittany x Poodle mix = بریتنپو
نام های نژاد دیگر بریتنی
  • بریتنی آمریکایی
  • بریتنی اسپانیل
  • بریتنی اسپانیل