لیست سگ های نژاد مخلوط Labrador Retriever

مخلوط سیاه و سفید و سفید Labrador Retriever / Collie / German Shepherd در چمن نشسته و زبان خود را به سمت چپ دهان آویزان کرده است.
 • Labrador Retriever x افغان سگ شکاری مخلوط = مداد تراش
 • Labrador Retriever x Airedale Terrier mix = آزمایشگاه
 • Labrador Retriever x Alaskan Malamute mix = مالادور آلاسکا
 • Labrador Retriever x American Bulldog mix = بولادور آمریکایی
 • Labrador Retriever x American Cocker Spaniel mix = اسپانادور
 • Labrador Retriever x American Eskimo Dog mix = اسکیدور
 • Labrador Retriever x American Pit Bull Terrier mix = لابراول
 • Labrador Retriever x American Staffordshire Terrier mix = لابراستاف
 • Labrador Retriever x Australian Cattle Dog mix = لابراهیلر
 • Labrador Retriever x Australian Shepherd mix = Aussiedor استرالیایی
 • Labrador Retriever x Australian Shepherd یا GSD mix = شپردور
 • Labrador Retriever x Basenji mix = لابراسنجی
 • Labrador Retriever x Basset Hound mix = سفیر
 • Labrador Retriever x Beagle mix = لبی
 • Labrador Retriever x Bernese Mountain Dog mix = لابرن
 • Labrador Retriever x Bloodhound mix = Labloodhound
 • Labrador Retriever x Border Collie mix = بورادور
 • Labrador Retriever x Boston Terrier mix = آزمایشگاه بوستون
 • Labrador Retriever x Bouvier des Flandres mix = بووادور
 • Labrador Retriever x Boxer mix = بوکسور
 • Labrador Retriever x Brittany Spaniel mix = لابی
 • Labrador Retriever x Bullmastiff mix = بولماسادور
 • Labrador Retriever x Bully Kutta mix = آزمایشگاه قلدر کوتا
 • Labrador Retriever x Cane Corso Italiano mix = لابرادور کورسو
 • Labrador Retriever x Cavalier King Charles Spaniel mix = کاوادور
 • Labrador Retriever x Chesapeake Bay Retriever mix = چسادور
 • Labrador Retriever x Chihuahua mix = لابراوهوا
 • مخلوط Labrador Retriever x Chow Chow = چابادورود
 • Labrador Retriever x Clumber Spaniel mix = آزمایشگاه Clumber
 • Labrador Retriever x Cocker Spaniel x Poodle mix = Petite Labradoodle
 • Labrador Retriever x Collie mix = لابولی
 • Labrador Retriever x Corgi mix = کورگیدور
 • Labrador Retriever x Dachshund mix = داچسادور
 • Labrador Retriever x Dalmatian mix = دالمدور
 • Labrador Retriever x Doberman Pinscher mix = دوبردور
 • Labrador Retriever x English Bulldog mix = کتری
 • Labrador Retriever x English Springer Spaniel mix = لابرادینجر
 • Labrador Retriever x German Shepherd Dog mix = شپردور آلمان
 • Labrador Retriever x German Shorthaired Pointer mix = آزمایشگاه کوتاه کوتاه آلمانی
 • Labrador Retriever x German Wirehaired Pointer mix = آزمایشگاه Wirehaired آلمان
 • Labrador Retriever x Golden Retriever mix = لابرادور طلایی
 • Labrador Retriever x Goldendoodle x Labradoodle mix = دودل دوتایی
 • Labrador Retriever x Great Dane mix = لابرادان
 • Labrador Retriever x Great Pyrenees mix = پیرادور
 • Labrador Retriever x Louisiana Catahoula Leopard Dog mix = لباهولا
 • Labrador Retriever x Mastiff mix = ماستادور
 • Labrador Retriever x Pointer mix = Lab-Pointer
 • Labrador Retriever x Poodle mix = لابرادودل
 • Labrador Retriever x Rhodesian Ridgeback mix = لابرادور رودسی
 • Labrador Retriever x Rottweiler mix = لابروتی
 • Labrador Retriever x Saint Bernard mix = لابرنارد
 • Labrador Retriever x Schnauzer mix = شناوزاتور
 • Labrador Retriever x Shar Pei mix = آزمایشگاه پی
 • Labrador Retriever x Siberian Husky mix = سیبری ریتریور
 • Labrador Retriever x Timber Wolf mix = ولادور
 • Labrador Retriever x اسباب بازی یا مینیاتور پودل مخلوط = مینیاتور لابرادودل
 • Labrador Retriever x اسباب بازی یا مینیاتور پودل مخلوط = مینیاتور لابرادودل
 • Labrador Retriever x Vizsla mix = لابرالاس
 • Labrador Retriever x Weimaraner mix = آزمایشگر
 • Labrador Retriever x Whippet mix = وایپادور
نامهای نژاد سگ های دیگر Labrador Retriever
 • سیاه لابرادور ریتریور
 • بازیابی لابرادور زرد
 • شکلات لابرادور ریتریور
 • بازیابی لابرادور نقره ای
 • آزمایشگاه