لیست سگ های نژاد مخلوط ترانسفورماتور Norfolk

برنزه کوچکی با سگ سیاه با موهای بلند روی صورت ، گوش ها و دم دراز کشیده روی فرش سبز.

عزیزم سگ نژاد مخلوط Norfolk Terrier را در 2 سالگی نگه دارید

  • Norjack - (Norfolk Terrier x Jack Russell Terrier mix)
نامهای نژاد دیگر Terrier Norfolk
  • نورفولک
سگی برنزه به نظر می رسد با سینه ای سفید ، گوش هایی بزرگ ، چشمانی به شکل بادام تیره و بینی مشکی و روی چمن های بلند روی پاهای عقب ایستاده است.

Tilly the Norfolk Terrier مخلوط در 5 سالگی - 'او در باغ احمق است.'