50 نژاد برتر سگ های متعلق به سال 2015

یک خاکستری با Pit Bull Terrier روی تکه های چوب دراز می کشد

این لیست بر اساس انواع سگهایی است که مردم در حال حاضر به عنوان حیوانات خانگی در خانه خود داشته اند ، نژادهای مخلوط در آن گنجانده شده است. طبق یک نظرسنجی جهانی است. اگر دو سگ مختلف تعداد یکسانی داشته باشند ، به این معنی است که در یک رتبه قرار گرفته اند.

50 نژاد برتر سگ در سال 2015 شامل ...

olde english bulldog pitbull mix
  • نتایج بررسی محبوبیت نژاد سگ
  • 10 مورد از کمترین گزش سگها توسط نژاد
  • نتایج بررسی گزش سگ
  • محبوب ترین نژادهای سگ بر اساس طبقه بندی طبقه بندی شده